Všeobecné obchodní podmínky

ANTON FLORIAN – ZÁMECKÝ HOTEL VALTICE


Článek I. - Úvodní ustanovení
1.1 Provozovatelem hotelu ANTON FLORIAN – ZÁMECKÝ HOTEL VALTICE je obchodní
společnost Hospitality Trade s.r.o., IČO: 088 10 087, DIČ: CZ08810087, se sídlem
Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115643, telefon: + 420 778 771 336, email:
info@zameckyhotelvaltice.cz, ID datové schránky: 8v7kta3 (dále jen jako
Poskytovatel“).
1.2 Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako „VOP“) je
vymezení podmínek a pravidel, kterými se řídí vzájemný vztah mezi Poskytovatelem a
klientem – osobou, která jakožto objednatel objedná pobyt a/nebo služby Poskytovatele
(dále jen jako „Klient“). Vztah Poskytovatele a Klienta se řídí těmito VOP, které tvoří
obecný právní rámec pro jejich smluvní vztah, nebude-li v konkrétním případě výslovně
sjednáno jinak.
1.3 Tyto VOP platí pro rezervace uskutečněné písemnou objednávkou (poštou,
elektronickou poštou), osobně nebo telefonicky na recepci provozovny Poskytovatele
(Zámek 1, 691 42 Valtice), a rovněž pro online rezervace uskutečněné prostřednictvím
rezervačního systému umístěného na internetových stránkách Poskytovatele
www.zameckyhotelvaltice.cz.


Článek II. - Vymezení pojmů
2.1 Klient je osoba, která uskuteční rezervaci jakýmkoliv ze způsobů uvedených v čl. I.
odst. 1.3 těchto VOP. Klientem je jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nenakupuje
předmětné služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání s nimi. Osoba Klienta nemusí
být shodná s osobou Hosta.
2.2 Host je osoba, která je konečným příjemcem rezervovaného pobytu a/nebo služeb
Poskytovatele (dále jen jako „Host“). Vztah Poskytovatele a Hosta se řídí rovněž
ubytovacím řádem umístěným v provozovně Poskytovatele. V případě, že je Klient rovněž
Hostem, označuje se pouze jako Klient.
2.3 Rezervačním systémem je rezervační systém provozovaný Poskytovatelem
na internetových stránkách www.zameckyhotelvaltice.cz (dále jen jako „Systém“), který
umožňuje prostřednictvím formuláře online rezervaci pobytů a/nebo služeb nabízených
Poskytovatelem dle aktuálních volných kapacit.
2.4 Při rezervaci Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace, které je nabídkou
pobytu vystavenou Poskytovatelem a neopravňuje k čerpání nabízených pobytů a/nebo
služeb. Předběžné potvrzení rezervace obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení,
telefonický kontakt, emailová adresa, datum narození, adresa), Hostu/Hostech (jméno,
příjmení, telefonický kontakt, emailová adresa, datum narození, adresa, státní příslušnost,
je-li pobyt objednán pro cizince), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu,
termín pobytu, typ pobytu, kategorii pokoje - pokud je součástí nabídky, způsob
stravování, veškeré služby, jež jsou součástí pobytu), celkové ceně pobytu a/nebo služeb
a výzvu k úhradě. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Platnost
Předběžného potvrzení rezervace zaniká okamžikem marného uplynutí lhůty k provedení
úhrady v souladu s výzvou obsaženou v Předběžném potvrzení rezervace. Při zjištění
jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje Klient neprodleně Poskytovatele na emailovou
adresu: info@zameckyhotelvaltice.cz.
2.5 Závazné potvrzení rezervace (dále jen jako „Voucher“) vystavené Poskytovatelem
opravňuje k čerpání rezervovaných pobytů a/nebo služeb, to však pouze za předpokladu
úhrady celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo služeb v souladu s čl. VIII. těchto VOP.
Voucher obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt, emailová
adresa, datum narození, adresa), Hostu/Hostech (jméno, příjmení, telefonický kontakt,
emailová adresa, datum narození, adresa), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka
pobytu, termín pobytu, typ pobytu, kategorii pokoje – pokud je součástí nabídky, způsob
stravování, veškeré služby, jež jsou součástí pobytu), celkové ceně pobytu a/nebo služeb
a informaci o úhradě. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů.
Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje Klient neprodleně Poskytovatele
na emailovou adresu: info@zameckyhotelvaltice.cz.

Článek III. - Průběh rezervace
3.1 Rezervaci pobytu a/nebo služeb lze uskutečnit písemnou objednávkou (poštou,
elektronickou poštou na emailovou adresu Poskytovatele: info@zameckyhotelvaltice.cz),
osobně nebo telefonicky na recepci provozovny Poskytovatele nebo online rezervací
prostřednictvím Systému.
3.2 Objednávka musí obsahovat údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt,
emailovou adresu, datum narození, adresu), údaje o Hostu/Hostech (jméno, příjmení,
telefonický kontakt, e-mailovou adresu, datum narození, adresu), údaje o poptávaném
pobytu a/nebo službách (počet Hostů, délku pobytu, termín pobytu, typ pobytu, kategorii
pokoje – pokud je součástí nabídky, způsob stravování, veškeré objednávané služby).
3.3 Při online rezervaci Klient v Systému zvolí všechny parametry požadovaného pobytu
a Systém následně ověří dostupnost požadované kapacity pro okamžitou rezervaci.
V případě dostupnosti kapacit v daném období a pro daný typ pobytu pro okamžitou
rezervaci vyplní Klient všechny údaje označené v předmětném formuláři jako povinné.
Klient uskuteční online rezervaci tím, že v rezervačním formuláři vyplní své osobní údaje
případně osobní údaje Hosta/Hostů, dále veškeré údaje označené v online formuláři
pro účely dokončení rezervace jako povinné, uvede svůj souhlas s těmito VOP a rezervační
formulář odešle Poskytovateli.
3.4. V případě online rezervace dále Klient zvolí způsob platby:
a) V případě zvolení platby převodem Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace, které
obsahuje výzvu k úhradě. Po včasné úhradě Klient obdrží Voucher.
b) V případě zvolení platby kartou bude Klient přesměrován do platební brány, kde
provede vybranou platbu. Po úspěšném provedení platby Klient obratem obdrží Voucher.
3.5. V případě písemné, osobní nebo telefonické objednávky obdrží Klient po jejím
doručení Poskytovateli Předběžné potvrzení rezervace, kde je uvedena výzva k úhradě.
Po včasné úhradě Klient obdrží Voucher.
3.6 Rezervace se považuje za závaznou objednávku pobytu a/nebo služeb okamžikem
doručení písemné objednávky v souladu s čl. III. odst. 3.1 těchto VOP, v případě osobní
rezervace okamžikem sepsání (tj. vyplnění a podepsání) Objednávky na recepci
provozovny Provozovatele, nebo uskutečněním telefonické objednávky, a v případě
online rezervace okamžikem odeslání rezervačního formuláře Poskytovateli. Smluvní
vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká doručením Předběžného potvrzení
rezervace, jež je Poskytovatelem zasláno Klientovi emailem, poštou, nebo předáno
osobně. V případě online rezervace prostřednictvím Systému je Klientovi zasláno
Předběžné potvrzení rezervace elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
Klienta uvedenou v odeslaném rezervačním formuláři.
3.7 Při zakoupení dárkového poukazu lze čerpat pouze služby uvedené na dárkovém
poukazu nebo služby v hodnotě uvedené na poukazu poskytované Provozovatelem a
řádně uhrazené ve výši 100 % před čerpáním dárkového poukazu. V případě nevyčerpání
dárkového poukazu v termínu platnosti Poskytovatel nevyplácí nevyčerpanou částku
dárkového poukazu.


Článek IV. - Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Klient má právo:
a) Na řádné poskytnutí jím objednaných, Poskytovatelem potvrzených a řádně
uhrazených pobytů a/nebo služeb; s výjimkou nenadálých událostí, krizových situací a
neočekávaných okolností (vlivy počasí, výpadky energií, politické události, přírodní vlivy
– záplavy, zemětřesení, epidemiologická a pandemická opatření apod.), v případě výskytu
kterých si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit již uskutečněnou rezervaci.
b) Kdykoliv před zahájením pobytu a/nebo započetím s poskytováním služeb zrušit
rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek.
c) Reklamovat vady poskytovaného pobytu a/nebo služeb podle ustanovení těchto VOP
o reklamaci služeb.
4.2 Klient je povinen:
a) Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti potřebné pro rezervaci, zejména
veškeré údaje označené jako povinné v rezervačním formuláři nebo objednávce.
b) Uhradit Poskytovateli plnou cenu za rezervovaný pobyt a/nebo služby dle zvoleného
způsobu úhrady nejpozději v den nástupu na pobyt.
c) Respektovat právní a interní předpisy Poskytovatele.
d) Pečlivě si překontrolovat Poskytovatelem vystavené potvrzení rezervace a při zjištění
provedení chybné rezervace neprodleně kontaktovat Poskytovatele na kontaktech
uvedených v potvrzení rezervace.
4.3 Poskytovatel je povinen:
a) Poskytnout Klientovi informace o rezervaci pobytu a/nebo služeb a rezervaci obratem
potvrdit.
b) Zabezpečit Klientovi/Hostu/Hostům pobyt a/nebo služby v potvrzeném rozsahu a
kvalitě.
c) Poskytnout Klientovi/Hostu/Hostům náhradní pobyt a/nebo služby minimálně
v potvrzené kvalitě a rozsahu, není-li Poskytovatel schopen poskytnout řádně potvrzený
a uhrazený pobyt a/nebo služby z důvodů jiných než uvedených v odst. 4.1 písm. a) těchto
VOP, tj. z důvodu technické závady nebo z obdobných důvodů;
v případě zrušení potvrzené rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.1 písm. a)
těchto VOP vrátit Klientovi částku odpovídající již provedené úhradě, a to nejpozději
do 14 dnů ode dne účinného doručení oznámení o zrušení rezervace Klientovi.
4.4 Poskytovatel má právo:
a) Na změnu rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb v odpovídající či vyšší
kategorii při zachování minimálně stejného standardu a ceny pobytu a/nebo služeb.
V případě nutnosti změny na nižší kategorii je Poskytovatel povinen tuto skutečnost
Klientovi oznámit nejpozději 7 dní před zahájením rezervovaného pobytu a/nebo
započetím s poskytováním služeb. Pokud Klient s takovou změnou vysloví písemně svůj
souhlas, cena bude snížena dle cen aktuálně platných pro odpovídající kategorii.
V případě, že Klient neudělí svůj výslovný souhlas s takovouto změnou, rezervace pobytu
a/nebo služeb se ruší.
b) Předem zrušit či odmítnout pobyt Hosta, který nerespektoval při předchozím pobytu
u Poskytovatele předpisy zařízení.
c) Upravit ceny z důvodu změn dle aktuálního směnného kurzu při platbě v cizí měně.
4.5. V případě zrušení rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.4 písm. a) nebo b), se
na vrácení již provedené úhrady přiměřeně použije ustanovení odst. 4.3 písm. c) těchto
VOP.


Článek V. - Nástup hosta
5.1 Při nástupu na pobyt a/nebo služby se Host v prostorách Poskytovatele prokáže
průkazem totožnosti a Voucherem. Po splnění uvedených formalit Poskytovatel Hosta
ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu a/nebo službám. S ubytovacím řádem je
Host povinen se seznámit a během pobytu jej dodržovat.


Článek VI. - Zrušení rezervace klientem
6.1 Klient má právo kdykoliv přede dnem zahájení pobytu a/nebo započetí
s poskytováním služeb v souladu s potvrzenou rezervací (dále jen jako „den nástupu“)
čerpání rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb zrušit, tj. odstoupit
od potvrzené objednávky nebo online potvrzené rezervace. Odstoupení ze strany Klienta
(dále jen jako „Storno“) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno
Poskytovateli na adresu jeho provozovny nebo na v tomto odstavci uvedenou emailovou
adresu, přičemž z projevu vůle Klienta musí jednoznačně vyplývat jeho skutečný záměr
potvrzenou rezervaci pobytu a/nebo služeb zrušit. Dnem provedení Storna se rozumí den,
kdy bude tento projev vůle Klienta doručen Poskytovateli na adresu jeho provozovny
nebo na v tomto odstavci uvedenou emailovou adresu. V případě, že k doručení Storna
rezervovaného pobytu a/nebo služby dojde v době od 17:00 h do 24:00 h místního času,
má se za to, že dnem doručení Storna je následující pracovní den. Poskytovatel má
v případě Storna nárok na zaplacení poplatků spojených se zrušením rezervovaného a
potvrzeného pobytu a/nebo služeb (dále jen jako „Stornopoplatky“), jejichž výše je
závislá na celkovém počtu dní mezi dnem doručení písemného Storna v souladu s tímto
odstavcem Poskytovateli a dnem nástupu. V případě stornované rezervace pobytu a/nebo
služeb provede Poskytovatel nejpozději do 14 dní ode dne doručení Storna vyúčtování a
vrácení již poskytnuté úhrady ve výši po odečtu řádně vyúčtovaných Stornopoplatků dle
níže uvedené tabulky. V případě, že výše Stornopoplatků činí víc než dosud poskytnutá
úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a
výši Stornopoplatků dle tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou na základě
doručení písemného Storna rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služby,
splatnost faktury činí v tomto případě 15 dnů ode dne provedení Storna.
V souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovaným
Hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od potvrzené objednávky,
pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu, aniž by nebyly účtovány
stornopoplatky dle bodu 6.1 těchto VOP.
Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou na adresu provozovny
Poskytovatele, v emailové podobě na adresu info@zameckyhotelvaltice.cz.


Stornopoplatky budou z potvrzené celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo
služeb účtovány ve výši určené následovně.

Storno podmínky vratná sazba (Refundable):
Rezervace musí být zrušena alespoň 24 hodin před dnem příjezdu, abyste se vyhnuli poplatku v plné výši rezervace.

Storno podmínky nevratná sazba (Non-refundable):
Nevratná sazba je dána podmínkou zaplacení celkové částky za ubytování v den vytvoření rezervace. Částka je v případě zrušení rezrvace nevratná bez možnosti změnit termín rezervace.

Storno podmínky "částečně" vratná sazba (Semi-refundable):
- Garance platební kartou
- Rezervaci je možno zrušit nebo změnit 7 dní před příjezdem bez poplatku. Při zrušení či změny rezervace méně než 7 dní před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny ubytování.

Článek VII. - Platební podmínky
7.1 Aktuální ceny pobytů a služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou uvedeny
na internetové stránce www.zameckyhotelvaltice.cz. V případě nesouladu cen z různých
zdrojů jsou platné ceny uvedené na www.zameckyhotelvaltice.cz. V případě, že se během
pobytu mění sezóna, bude účtována cena příslušné sezóny.
7.2 Klient je povinen provést úhradu zálohy rezervovaného pobytu a/nebo služeb přede
dnem nástupu, v případě online rezervace a platby platební kartou bezprostředně po
uskutečnění rezervace prostřednictvím platební brány, v případě online rezervace a
platby bankovním převodem do 14 dnů ode dne uskutečnění rezervace na základě údajů
uvedených na Předběžném potvrzení rezervace, v ostatních případech do 14 dnů ode dne
odeslání písemné objednávky.
7.3 Nebude-li částečná úhrada provedena v dané lhůtě, bude rezervace automaticky
zrušena. Dnem úhrady se rozumí připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele.
Platby budou obdrženy Poskytovatelem netto a nepovedou k žádným nákladům
jakéhokoliv druhu na straně Poskytovatele (vyjma plateb za vedení účtu Poskytovatele a
případných bankovních poplatků přímo účtovaných bankou Poskytovateli, avšak pouze
za předpokladu, že platby jsou uskutečněny ve správné měně), bez jakéhokoliv nákladu
pro Poskytovatele.


Článek VIII. - Platba zbývající části celkové ceny rezervace
8.1 Pokud bude uhrazen rezervovaný pobyt a/nebo služby pouze částečně, to však
v minimální výši 50% z celkové částky, zbylá část úhrady za rezervovaný pobyt a/nebo
služby bude Klientem či Hostem provedena v plné výši přede dnem nástupu, nejpozději
však v den nástupu před započetím čerpání první služby, a to následujícím způsobem:
Před nástupem platba převodem na Poskytovatelem určený bankovní účet. V den nástupu
platbou v hotovosti, kreditní kartou nebo Poskytovatelem přijímanými vybranými
poukázkami.
8.2 Klient bere na vědomí, že v případě neuhrazení celkové ceny rezervace pobytu a/nebo
služeb nejpozději v den nástupu ve výši 100 %, není Poskytovatel povinen poskytnout
Klientovi nebo Hostovi rezervovaný pobyt a/nebo služby. V takovém případě si
Poskytovatel vyhrazuje právo potvrzenou rezervaci zrušit a Klient je povinen uhradit
Poskytovateli Stornopoplatky dle tabulky uvedené v čl. VI. odst. 6.1 těchto VOP (Storno 1
den před dnem nástupu nebo nenastoupení bez provedení Storna ze strany Klienta).
V případě, že výše Stornopoplatku činí víc než dosud poskytnutá úhrada ze strany Klienta,
vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a výši Stornopoplatků dle
tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou, splatnost faktury činí v tomto případě
15 dnů ode dne nástupu.


Článek IX. - Další ujednání
9.1 Za rezervované nevyčerpané služby není Poskytovatel povinen poskytnout žádnou
náhradu.
9.2 K ceně pobytu je účtován místní poplatek z pobytu dle aktuálně platné vyhlášky města
Valtice.


Článek X. - Ochrana osobních údajů
10.1 Ochrana osobních údajů Klienta a Hosta je upravena v Zásadách zpracování osobních
údajů Poskytovatele, které jsou zveřejněny samostatně na jeho internetových stránkách.


Článek XI. - Reklamace služeb
11.1 V případě, že Klient zjistí jakékoli vady či nedostatky ve službě poskytované
Poskytovatelem, je Klient povinen zajistit, aby případné vady či nedostatky byly
oznámeny Poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Klient bere na vědomí,
že není možné brát jakýkoli zřetel na reklamace služeb, které budou Poskytovateli
oznámeny se zpožděním nebo po odjezdu Klienta.
11.2 Pro případ reklamace služeb, resp. plnění Poskytovatele je Klient povinen oznámit
bez zbytečného odkladu vady služeb na recepci provozovny Poskytovatele. Pracovník
recepce danou reklamaci předá odpovědnému pracovníkovi Poskytovatele, který
reklamaci posoudí a vyhotoví reklamační protokol, jehož obsahem bude identifikace
Klienta, popis namítané vady plnění, datum přijetí reklamace, návrh řešení reklamace,
případně dohoda stran ohledně řešení reklamace.


Článek XII. - Závěrečná ustanovení
13.1 Tyto VOP jsou v plném znění publikovány na webových stránkách Poskytovatele
www.zameckyhotelvaltice.cz.
13.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP.
13.3 Na Klienta a Hosta se vztahují tyto VOP ve verzi platné v době, kdy je Klientem
uskutečněna rezervace pobytu a/nebo služby, tedy v době odeslání písemné objednávky,
osobního nebo telefonického objednání nebo odeslání rezervačního formuláře Klientem
Poskytovateli.
13.4 Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13.5 Tyto VOP nabývají platnosti dnem 1. 1. 2021. Změny, odchylky nebo doplňky těchto
VOP mohou být individuálně mezi Poskytovatelem a Klientem/Hostem upraveny výlučně
písemnou formou.

Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení